KomInnOff

Diarienummer 2017-05352
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 1 370 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet behövs insatser som dels belyser hur kommuner, landsting och regioner arbetar med innovation för att utveckla den verksamhet man ansvarar för, dels skapa intresse och förståelse för behovet av ytterligare insatser från olika samhällsaktörer. Projektet kommer i en första fas genomföra en förstudie för att identifiera behov av kommunikationsinsatser till olika målgrupper. Målet med projektet är att identifierade målgrupper ska få ökad kunskap samt en positiv bild av offentlig sektor som en innovativ miljö.

Förväntade effekter och resultat

Den första fasen av projektet är en förstudie som ska ligga till grund för en kommunikationsstrategi som styr inriktningen av insatser under den senare operativa fasen av projektet. Kommunikationsstrategin kommer tydliggöra målgrupper, önskvärda resultat och effekter samt formerna för att nå dessa.

Planerat upplägg och genomförande

En projektledare tillsätts för att hålla samman processen. En förstudie genomförs av projektledaren alternativt upphandlad konsult. Studien ska analysera nuläget, vad har gjorts hittills, hur ser behovet ut hos målgrupperna, vilka nödvändiga avgränsningar bör göras. Förstudien kommer sedan bilda underlag för kommunikationsstrategi där önskvärda effekter preciseras samt målgrupper och aktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.