Kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter- förstudie

Diarienummer 2017-05227
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 887 680 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien KomILand är att bereda uppstart för framtida demonstrationsprojekt för kombinerad mobilitet i landsbygder och i mindre tätorter samt. Mål med förstudien: 1.Identifiera lämpliga geografiska områden i Sverige där demonstrationsprojekt med kombinerade mobilitetslösningar kan genomföras. 2. Identifiera mobilitetstjänster som motsvarar invånares transportbehov. 3. Identifiera potentiella finansiärer som kan bedriva olika mobilitetstjänster. 4. Beräkna kostnader för olika tjänster och hur stor del som kan täckas av användarintäkter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas kunna presentera kombinationer av lösningar som kan ge ökad tillgänglighet och mobilitet hos såväl boende som företagare samt öka möjligheten till rekreationsaktiviteter för turistande på landsbygd utan att behöva resa med egen bil. Dessutom kan tillgängligheten till arbetsmarknad och fritidsaktiviteter öka för de som bor på landsbygden utan att öka samhällets kostnader i form av ökad kollektivtrafik.

Upplägg och genomförande

Studien grundas på ett aktivitetsbaserat perspektiv på resande samt innovationsteori. Flera aktiviteter/delstudier har genomförts: identifiering av geografiskt lämpliga områden och omvärldsanalys; behovsanalys, identifiering av tjänstedesign och affärsmodeller samt mobilisering av lokalt och regionalt engagemang. Intervjuer med boende på landsbygd och i mindre orter har legat till grund för framtagning av tjänster och affärsmodeller, med hjälp av Value proposition canvas-modellen. Tjänstepaket har validerats genom en workshop med många olika aktörer.

Externa länkar

VTI-rapport

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.