Kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter- förstudie

Diarienummer 2017-05227
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 887 680 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Förstudien ska bereda för framtida demoprojekt för kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter. Den ska planera var och hur demon kan genomföras, identifiera behov av kombinerade mobilitetstjänster hos befolkningen, identifiera potentiella finansiärer och beräkna kostnader för olika aktörer. Mål: Förprojektera demonstrationer för framtida mobilitetstjänster Identifiera lämpliga affärsmodeller Beräkna kostnader för olika aktörer Hitta potentialla finansiärer

Förväntade effekter och resultat

Förstudien förväntas kunna bereda uppstart för demonstrationsprojekt med avseende på plats, användare, tjänster och finansiering. Studien ska även bidra med kunskap om svårigheter och möjligheter i processen i att starta upp demoprojekt med flera olika intressenter. Kunskapen är av direkt nytta i kommande demoprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår mellan 2018-01-01 och 2017-08-31 och består av fem av varandra beroende delar enligt följande: 1. Identifiering av geografiskt lämpliga områden. Vilka områden är lämpliga som testarenor? 2. Behovsanalys. Vad efterfrågan befolkning på landsbygd och vad har de behov av? 3. Identifiera tjänstedesign och lämpliga affärsmodeller. Hur kan tjänstedesign och affärsmodeller anpassas till områden utanför städerna? 4.. Mobilisera lokalt och regionalt engagemang. Vad kommer deltagande i demos att kosta potentiella finansiärer? 5. Projektorganisation och ledning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.