Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollaborativ digital avvikelserapportering

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt de förväntade målen att undersöka möjligheterna för kollaborativ digital avvikelserapportering med avseende på arkitektur, standards, incitament och affärsmodell. Stor vikt har lagts vid att inte bara fokusera på det omedelbara närområdet, utan också inkludera tjänster av likartat slag inom andra domäner. Nya parter har kontaktats och en dialog förs för fortsatt samarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har levererat en rapport som addresserar de mål som togs upp. Då projektet från början syftar till att utreda förutsättningarna för digital kollaborativ avvikelserapportering förväntas inga direkta effekter i termer av tjänsteutveckling. Men fler potentiella partners har kontaktats och det finns en förhoppningar om att kunna gå vidare för att genomföra skarpa försök.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan med alla parter i grupp eller enskilt tillsammans med koordinatorn. Som planerat har möten också hållits med andra parter såsom Utvald vägrapportör, ett initiativ inom Trafikverkets regi, Fixa min gata, ett samverkansprojekt i SKLs regi, och flera andra aktörer. Därutöver har en studie av befintliga tjänster inom transportområdet och applicerbara ramverk inom ramen för crowdsourcing gjorts. Med ledning av detta har ett antal scenarier för genomförande presenterats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00862

Statistik för sidan