Knut Wicksells centrum för finansvetenskap

Diarienummer 2017-05482
Koordinator Lunds universitet - Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap är ett konsortium mellan Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Målsättningen för centret är att frambringa forskning och utbildning av hög internationell klass inom området finansiell ekonomi. Forskningen vid centret kommer att ha en bred multidisciplinär ansats och belysa såväl internationella som svenska förhållanden. Utbytet mellan akademi, näringsliv och myndigheter kommer att vara intensivt.

Förväntade effekter och resultat

Centret kommer att stärka både forskning och utbildning inom finansiell ekonomi i Sydsverige, med positiva effekter för näringsliv och förvaltning. Den forskning som kommer att bedrivas kommer att bredda finansområdet och samarbeten med discipliner utanför Ekonomihögskolan kommer att inledas och fördjupas. Samarbetet mellan Ekonomihögskolan och IFN kommer att intensifieras. Utbytet mellan forskningen och praktikerföreträdare kommer att utvecklas starkt både vad gäller form och innehåll.

Planerat upplägg och genomförande

Centret kommer att bedriva multidisciplinär forskning och utbildning inom finansiell ekonomi. Ett program för samverkan med näringsliv och myndigheter kommer att lanseras. Forskningen vid centret kommer att byggas upp kring tre övergripande program: (1) makrofinans, kriser och reglering, (2) finansiella marknader och beteende, samt (3) finansiella marknader och näringslivsutveckling. Såväl internationella som svenska förhållanden kommer att belysas. Det är även en uttalad ambition att formulera forskningsbaserade policy-rekommendationer.

Externa länkar

Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.