Klinisk verifiering av trycksårsindikator

Diarienummer 2016-04054
Koordinator PUsensor AB - PUsensor
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Syfte och mål

Syftet är att, genom mätningar och mätdataanalys samt baserat på tidigare genomförd forskning om trycksårsutveckling, ta fram underlag för att utveckla en produkt som mäter blodflöde under huden och som därmed ger ökad möjlighet att bedöma risken för att en individ ska utveckla trycksår.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet förväntas vara att en omfattande erfarenhet av mätningar erhålles och att slutsatser om algoritm och mätutrustning kan dras av dessa mätningar. Baserat på dessa slutsatser kan en kravspecifikation ställas upp för en kommersiell produkt

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att läggas upp i tre steg. Under det första steget görs mätningar på friska personer för att samla in data för algoritmutveckling. Därefter görs mätningar i klinisk miljö för att verifiera behandlingen av mätdata. Slutligen utförs ytterligare mätningar i klinisk miljö med mätutrustning och algoritm.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.