Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avd. för Konstruktionsteknik
Bidrag från Vinnova 1 730 100 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa en bättre hantering av risker med klimatförändringar för vår infrastruktur och kommer att fokusera på brokonstruktioner som integrerade länkar i transportsystemet. Det ska tillhandahålla ett rationellt beslutsstöd för utformning och drift av våra broar med tanke på klimatförändringen. Detta beslutsstöd kan bli en viktig resurs för både myndigheter och konsulter i Sverige och utomlands och kan bidra till att förbättra både projektering och utvärdering av befintliga och framtida konstruktioner och som guide för nya innovationer och lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat från projektet inkluderar; identifiering av klimatrelaterade risker för befintliga och framtida broar; en metod för att bedöma hur kritiska dessa risker är med hänsyn till nuvarande dimensionerings- och underhållsmetoder; en metod för prioritering av broar som är utsatta för klimatförändringar; utveckling av anpassningsstrategier mot bakgrund av befintliga dimensionerings- och underhållsmetoder (fokuserat på utvalda kritiska risker); samt implementering i ett eller flera praktiska fall t.ex. för en befintlig bro eller utformning av en ny bro.

Planerat upplägg och genomförande

De huvudsakliga uppgifterna i projektet är: 1. Identifiering, bedömning och prioritering av potentiella risker från klimatförändringar för broar 2. Fördjupade bedömningar av valda kritiska riskscenarier 3. Utveckling av genomförbara strategier för klimatanpassning 4. Fallstudier av nya och/eller befintliga broar där resultaten demonstreras Projektet kommer att genomföras av en doktorand vid avd. för Konstruktionsteknik vid Lunds Universitet med stöd från forskare och ingenjörer från avd. för Risk och Samhällssäkerhet (Lunds Universitet), RISE, SMHI samt Skanska.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00611

Statistik för sidan