Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avd. för Konstruktionsteknik
Bidrag från Vinnova 1 730 100 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Syfte och mål

Projektet syftade till att förbättra hantering av klimatrelaterade risker inom infrastruktur, med huvudfokus på broar. Projektet uppnådde målet genom följande aktiviteter: 1. Identifiering av relevanta risker för framtida och befintliga broar 2. Utveckling av ramverk för att prioritera riskerna för en eller många broar 3. Granskning av relevanta strategier för klimatanpassning och dämpning av klimatrelaterade effekter 4. Utvärdering av specifika risker i detalj 5. Utveckling av ett ramverk för design av broar med avseende på klimatförändring

Resultat och förväntade effekter

Projektets primära resultat: 1. Lista över klimatrelaterade risker för brobyggnader 2. Metod för att prioritera risker och/eller broar 3. Översikt över möjliga strategier för klimatanpassning och minnskad miljöpåverkan 4. En djupare insikt av ett urval av risker 5. Ett ramverk för design av broar med avseende på klimatförändring Projektets resultat utgör en viktig grund för förbättrad hantering av klimatrelaterade risker relaterade till broar. Resultat kan även vidareutvecklas för att täcka in andra typer av infrastruktur.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som ett doktorandprojekt på avdelningen för Konstruktionsteknik på Lunds Universitet. Genomförandet grundar sig på analys av olika vedertagna klimatscenarion och dess möjliga effekt på broar. Primärt användes en riskbaserade metod baserad på risk- identifiering, bedömning och utvärdering av existerande och framtida broar. Projektet uppfyllde framgångsrikt sina mål även om framtida forskningsbehov kunde identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 oktober 2021

Diarienummer 2018-00611

Statistik för sidan