Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 976 740 kronor
Projektets löptid juni 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte är att utveckla metodik för en anpassad byggproduktion i form av en bättre bedömningsmodell som delar in sulfidjord i olika klasser utifrån lämplighet att återanvändas samt föreslå alternativa metoder att hantera och återanvända sulfidjord som konstruktionsmaterial. Målsättningen med projektet var att baserat på ett nytt klassificeringssystem för sulfidjord möjliggöra_ selektiv schaktning och hantering av sulfidhaltiga schaktmassor. möjliggöra ökad återanvändningen av sulfidjorden on site. öka möjligheten att i fält kunna bedöma och klassa sulfidjord.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från en serie lab- och fältförsök med olika varianter på sulfid- och sulfatjordar visar hur jordens försurningspotential och lakningsegenskaper varierar beroende på innehåll av svavel och hur dessa sulfidjordar kan stabiliseras för att kunna återanvändas. Klassificeringssystemet har använts för att klassa sulfidjordar längst Norrbotniabanans första sträckning, och resulterat i att ca 40 % saknar försurande egenskaper, vilket möjliggöra enklare hantering och minskade transporter. Resultaten kommer att användas för att öka återanvändningen av sulfidjord.

Upplägg och genomförande

Delar av lab- och fältförsöken utfördes inom ramen för ett doktorandarbete. Resultaten användes för att vidareutveckla klassificeringssystemet för sulfidjord som i sin tur möjliggör frilklassning. Branschen, inkl länsstyrelser och miljökontor har intervjuats för att förankra projektet. Klassningssystemet användes också att föreslå en schaktprojekteringsmetod som möjliggör selektiv schaktning och bedömning på plats. Klassningen har använts för att bedöma sulfid- och sulfatjordar längst Norrbotniabanan med syfte att kunna återanvända och minska deponeringsbehovet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2017

Diarienummer 2017-02680

Statistik för sidan