Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Diarienummer 2017-02680
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2016-05323-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förbättra produktionsmetoderna för anläggningsarbeten genom att öka återanvändningen av sulfidjord och därmed minska behovet av långa transporter och dyr specialdeponering. Målsättningen är att utveckla redskap för en anpassad produktion i form av en bättre bedömningsmodell som delar in sulfidjord i fyra olika klasser utifrån lämplighet att återanvändas baserat på jordens miljögeotekniska egenskaper, och sedan i full skala utreda två applikationer att återbruka sulfidjord.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bedöms kunna minska dagens transport av sulfidjord, minska behovet av deponiytor som i annat fall måste etableras. Vidare kommer sulfidjord att kunna ersätta andra material som exempelvis täckmaterial till sluttäckning av deponier. Projektet kommer därmed att bidra till minskad miljö och klimatpåverkan. Klassningen och demonstrationsförsöken med uppföljning av både miljö och geoteknik kommer att öppna upp nya möjligheter att återanvända sulfidjord. Klassningen av sulfidjord bör kunna standardiseras för att kunna garantera lika bedömning i alla kommuner.

Planerat upplägg och genomförande

Utifrån dagens erfarenheter och problemställningar beskrivs ett vidareutvecklat bedömningssystem som också förankras hos branschens aktörer. Projektets delmoment: 1) ta fram klassning av sulfidjord utifrån försurningspotential, försurningshastighet och pH-tillstånd; 2) två applikationer undersöks med avseende på miljögeotekniska egenskaper i laboratorium och ur ett miljösystemperspektiv; 3) demonstration av klassning och två hanteringsalternativ i full skala; 5) resultaten kommuniceras med viktiga aktörer - miljömyndigheter, entreprenörer, konsulter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.