Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper
Bidrag från Vinnova 399 999 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att öka kunskapen om reaktivitet hos cellulosa från återvunnet textilavfall (textilmassa) i såväl alkaliska miljö tillämpbart vid viskostillverkning och i sur miljö för cellulosaacetat. Målen var att få ökad kunskap om: -vilka textilmassor som har högst reaktivitet i respektive reaktion -vilka processbetingelser som ger högst reaktivitet -möjligheter att öka textilmassans reaktivitet, samt att göra en översiktlig idéskiss för ett forsknings- och innovationsprojekt. Målen har uppfyllts till stor del men vissa frågetecken kvarstår ännu.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har givit ökad kunskap om reaktiviteten hos textilmassor samt metodernas tillämpbarhet för denna typ av råvaror. Ökning av den alkaliska reaktiviteten genom svällning och behandling med enzymer har visat sig möjlig i laboratorieförsök. Ytterligare behov av utveckling av metoderna för reaktivitetsmätning har identifierats. Förstudien har bidragit till att skapa en vidareutvecklad testmiljö och kompetens kring cellulosaprodukter hos Karlstads universitet och hos Re:newcell. Förstudien har även ökat kunskapen kring processen och möjliga produkter.

Upplägg och genomförande

Projektets laborativa delar samt försök och provuttagning i fabrik genomfördes enligt plan med undersökning av råvaror, process samt reaktivitetsökande behandlingar. Mer tid lades på att tolka resultat och ytterligare labförsök än att bestämma inriktning och riktlinjer för ett större forskningsprojekt jämfört med planen. Mest intressant i ett forskningsperspektiv men även mest utmanande är att vidare utreda varför skillnader i reaktivitet förekommer mellan olika cellulosabaserade råvaror och även skillnader mellan hur råvarorna reagerar i sur respektive alkalisk miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03798

Statistik för sidan