Katalyserande mötesplatser

Diarienummer 2013-02520
Koordinator Stockholms universitet - Avdelningen för externa kontakter
Bidrag från Vinnova 277 820 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsstudien var att undersöka förutsättningarna för huvudstudien. Fokus låg på samverkansmodeller, mobilitet och attitydförändring. Genom enkäter och intervjuer med institutioner som tidigare visat sig ha väletablerade samarbeten med det omgivande samhället identifierades modeller, frågeställningar och problem som visar på de behov som finns på SU för att uppnå ett ökat samverkansarbete. Detta har fått ligga till grund för de aktiviteter och mål vi satte upp i huvudstudien.

Resultat och förväntade effekter

Planeringstudien identifierade ett antal kategorier av samarbeten men även frågeställningar och problem. Den klargjorde också andra behov: ökat fokus på samverkan och innovation inom Hum/Sam området, ett centralt system för registrering och uppföljning av samverkansaktiviteter samt ökad förståelse och kunskap om samverkan. Samarbetspartners blir ´Humsamverkan´ samt ´Innovationskraft Stockholm´. Här uppstår flera synergieffekter samt involveras fler lärosäten; SH, MDH, KI samt KTH.

Upplägg och genomförande

Med stöd av en tidigare inventering av universitetets samverkansaktiviteter gjordes en kvalitativ datainsamling, genom enkätfrågor och muntliga intervjuer av utvalda institutioner. Detta för att få en bättre bild av vilka olika kategorier av samverkansarbete som pågår samt vilka problem och framgångsfaktorer man upplever. Resultatet av detta användes till att identifiera de behov som finns och de samverkansmodeller som behöver lyftas fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.