Kartläggning av stoft vid kokstillverkning

Diarienummer 2016-02038
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 795 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien hade som mål att ge en ökad kunskap om mekanismen för stoftgenerering vid kokstillverkning på ett stålverk , samt att och bedöma var det finns förhöjd risk för stoftgenerering i koksverket. Resultaten avsåg att utgöra underlag för en ytterligare projektansökan avseende minskade stoftutsläpp. De framtagna resultaten i förstudien kan ligga till grund ett sådant projekt. Måluppfyllelse har därmed skett i allt väsentligt.

Resultat och förväntade effekter

Som effekt har en ökad kunskap erhållits om mekanismer och orsaker för stoftgenerering vid kokstillverkning, för fortsatt arbete inom området. Studien identifierade processteg och ugnar som gav indikationer på förhöjd risk att orsaka stoftgenerering. Detta öppnar upp för vidare och mer ingående studier för att kontrollera och minska stoftgenerering vid kokstillverkning.

Upplägg och genomförande

Förstudien syftade till att kartlägga nuvarande stoftgenerering i kokstillverkningsprocessen samt möjligheter att minska dessa. Driftdata analyserades för att undersöka var i processen risker fanns för förhöjd stoftgenereringen, samt om det fanns ugnparametrar som spelade in. En nyligen installerad mätutrustning för mätning av gassammansättning användes i kombination med riktade experimentella försök, där stoftprover togs ut ur processen. Analysmetoden för stoft vid direkta mätningar kunde inte fastställas till 100%, utan behöver verifieras i ett framtida projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.