Joint Virtual Sino-Swedish Materials Technology Laboratory for Scientific and Technological Co-operation

Diarienummer 2011-01448
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 3 174 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En centrumbildning har utvecklats för materialteknisk FoU-samverkan mellan Sverige och Kina enligt plan. Genom projektet har aktörer inom området samlats och tre större samverkansprojekt drivs idag med deltagare i båda länderna. Verksamheten har enligt plan utvecklats inom delområdet industriella material och delområdet biomaterial har initierats. Potential för ytterligare utveckling har etablerats via fler aktörer. Expertgrupper inom respektive land har samlats.

Resultat och förväntade effekter

En samverkansplattform har etablerats för bilateral FoU mellan Kina och Sverige inom materialteknik. Tre samverkansprojekt med finansiering från båda länderna har initierats och utvecklats genom denna plattfor. Ytterligare initiativ har skapats. Kunskap om förutsättningar för FoU-samverkan mellan länderna har förstärkts. Aktiv medverkan av svenska företag har realiserats och värdekedjor har etablerats. Nya koncept för samverkan har identifierats och mekanismer för detta har klarlagts.

Upplägg och genomförande

Projektet har innefattat aktiviteterna etablering av samverkansstruktur (noder), etablering av tekniskt-vetenskapliga råd ibåda länderna, organisering av riktade seminarier, aktiv medverkan i initiering, planering och etablering av transnationella samverkansprojekt samt i deras slutliga lansering. Närvaro i Kina och kontinuerlig uppkoppling till aktörer har varit centralt för verksamhetsutvecklingen. Utvecklad kunskap om nationella förutsättningar för samverkan har också varit en viktig förutsättning.

Externa länkar

Home page of Sino-Swedish Materials Exchange Centre

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.