Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

JämtJämlikt- Certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer

Diarienummer
Koordinator Tengbomgruppen AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en standard för certifiering av arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser från program- och detaljplaneskede t o m byggnation. Standarden skulle underlätta för organisationer att omsätta jämlikhetsmålen i svenskt och internationellt rätt i stadsutvecklingsprocessen, arkitektur och byggd miljö. Den skulle utgå från jämlikhet, diskrimineringsgrunderna och mänskliga rättighetsprinciper samt kopplas ihop med den kommunala planeringsprocessen. Detta har vi uppfyllt. Även fyra JämtJämlikts verktyg har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Nu finns betaversion av JämtJämlikt. För att ytterligare anpassa innehållet till målgruppen och verkligheten samt kartlägga mätbara kriterier för social hållbarhet, behövs tester i full skala. Med kommuner och privata aktörer som visat intresse genomförs pilotcertifieringar 2022. Utbildning som utvecklar nödvändig kompetens i skärningspunkten mellan jämlikhet, arkitektur och stadsutveckling testas i samband med pilotcertifieringar för att möjliggöra genomförande. Genomförda piloter kan med sin inkluderingsansats bli exempel för New European Bauhaus.

Upplägg och genomförande

Upplägget med en medskapande och innovativ process mellan samarbetspartners som har tagit fram JämtJämlikt, de deltagande kommunerna och referensgrupp var viktig för systemets förankring i stadsplaneringsprocessen. Upplägget med att cases skulle testa utkast på krav var nödvändigt, men krävde mer tid än förväntat. Delvis för att vi insåg att vi i projektet även behövde utveckla verktyg som skulle hjälpa cases att svara upp mot kraven. En pilot från projektet kommer att certifieras, medan de andra cases enbart testade delar i systemet. Pilotcertifieringar blir viktiga framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 januari 2022

Diarienummer 2020-00679

Statistik för sidan