Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

JämtJämlikt- Certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer

Diarienummer
Koordinator Tengbomgruppen AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2020 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Målet är att, utifrån grundläggande principer om mänskliga rättigheter, utveckla ett strategiskt, användarvänligt och praktiknära certifieringssystem som ska fungera som ett verktyg i stadsutvecklingsprocesser för att uppnå nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning liksom Agenda 2030. Syftet är att genom certifieringssystemet konkretisera jämlikhet, stänga gapet mellan intentioner och realisering i stadsplaneringen, systematisera arbetet med jämlikhet i stadsplaneringen samt att på en stadsnivå och på sikt säkra en mer jämlik maktbalans.

Förväntade effekter och resultat

Certifieringssystemet kommer att få stor spridning i de kommunala planeringsprocesserna: detaljplaneringen, exploateringsprocessen, arkitekturdesignen, bygglovsprocessen och byggnationen. Systemet blir ett sätt för aktörer, både kommuner och privata aktörer, att systematisera och följa upp jämlikhetsarbetet inom sina stadsutvecklingsprocesser vilket kommer ha stora positiva samhällseffekter på sikt. Vi ser stor möjlighet för systemet att i nästa steg spridas globalt. Certifieringssystemet kan på sikt användas som ett möjligt verktyg för sociala obligationer.

Planerat upplägg och genomförande

För att uppnå ett praktiskt relevant och samtidigt rigoröst och konsekvent certifieringssystem kommer utvecklingen att ske i en medskapande process i två steg. I ett första steg utvecklas utkast på vägledningsdokumentet med verktyg och metoder samt ett kravdokument för jämlikhetsarbetet. I steg två testas dessa i skarpa case. Arbetet rör sig då mellan det teoretiska och det praktiska i en lärande, lösningsfokuserad och öppen process. Vi driver processen tillsammans med projektdeltagande kommuner och en referensgrupp för att säkerställa systemets förankring i branschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2021

Diarienummer 2020-00679

Statistik för sidan