Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn

Diarienummer 2013-02718
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig resurshushållning
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Med utgångspunkt i den nationella jämställdhetsstrategin har projektet syftat till att analysera och utveckla det branschgemensamma jämställdhetsarbetet. Policyanalys kombinerad med en interaktiv forskningsmetod, som inkluderar sektorns olika parter i den kunskapsskapande processen, har utgjort projektets övergripande forskningsansats. Projektet har visat på hur ett fruktbart utbyte mellan forskningsinstitutioner och discipliner, politik och praktik både möjlig och nödvändigt för områdets fortsatta utveckling ansatser.

Resultat och förväntade effekter

Projekt har bidragit till att initiera och skapa en praktisk och teoretisk grund för att analysera, förstå och förändra skogsbrukssektorns genusrelationer. Under den begränsade projekttiden har projektet skapat en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan sektorns olika intressenter och aktörer. Dock återstår det mycket arbete för att föra denna process vidare till samtliga delar inom sektorn och med beaktande av andra utmaningar som skogssektorn, samhället och politiken står inför.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med hjälp av organisationsspecifika studier och dialogbaserade workshops kring utpekade jämställdhetsstrategiska insatser, med avsikten att utveckla och etablera en erfarenhetsbaserad plattform för jämställdhetsinnovation i skogsbrukssektorn. De organisationsspecifika studierna har fokuserat på ett antal jämställdhetsfrämjande åtgärder varefter resultaten från dessa grundläggande undersökningar och systematiska analyser har legat till grund för tre stycken interaktiva workshops med branschens aktörer.

Externa länkar

Beskriver projekts syfte och arbetssätt inklusive de interaktiva och utåtriktade aktiviteter som geomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.