ITS Test Site Kaunisvara

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har möjliggjort uppföljning av och optimering av lastbilsbaserade malmtransporter mellan malmgruvan i Kaunisvaara och omlastningen till tåg i Svaapavaara enligt Trafikverkets dispens för 90 tons transporter. Detta genom att dra nytta av redan existerande ITS infrastruktur och komplettera med specifikt anpassad systemstöd. Denna ITS lösning är generisk och kan anpassas till andra liknande behov. På grund av gruvbolagets olika ekonomiska problem och ägarförhållanden har projektets tidplan förlängts och inriktningen styrts om via en omfördelning av medel.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har påvisat att befintlig tillverkarspecifik hårdvara för insamling av fordonsdata samt tillhörande IT-infrastruktur går att utnyttja utan större anpassningar som grund för en ITS-plattform. Projektet har ej klarat av att leverera ett av målen fullt ut (optimera hastighet för att undvika möte på broar) p g a osäkerheten kring ägarförhållanden och investeringar. Projektets leveranser används dagligen av malmtransportören för drift och uppföljning. Systemet vidareutvecklas efter avslutat projektet och bekostas av transportören.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i fyra arbetspaket, ansvaret fördelades mellan deltagarna. 1. Kravinsamling och systemarkitektur. Val av kommunikationsteknik och gränssnitt 2. Anpassningar av befintlig programvara för att stödja uppföljning och avvikelsehantering 3. Styrning av trafiksignaler vid broar 4. Införa förarstöd med signalering om tidslucka till framförvarande fordon Upplägget fungerade bra med undantag för 3 pga gruvbolaget. Plattformen bygger på befintliga och standardiserade komponenter som kan utnyttjas framöver samt kompletteras med utökad funktionalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.