IT för lärande

Diarienummer 2014-03707
Koordinator IT GYMNASIET SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

IT för lärande är en testmiljö för både interna och externa innovationer kring digitalisering i skolan i syfte att öka kunskapen om vad som faktiskt fungerar och stödja införandet tvärs AcadeMedias skolor. Målet är bättre resultat med utgångspunkt i elevens lärande vårt fokus är därför på användning, införande och utrullning snarare än initial teknikutveckling. Projektets mål i denna fas var att påbörja etablering och planera genomförande av en testmiljö inom AcadeMedia. Detta har uppnåtts med flera påbörjade tester, en intern mobilisering och en tydlig plan för fortsättningen.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av projektet är dels att vi blir bättre på att välja rätt verktyg/arbetssätt och att därefter faktiskt utvärdera effekt, dels att vi blir mer öppna för samarbeten och att dela med oss av våra erfarenheter, både internt och externt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har drivits av en central arbetsgrupp, användargrupper har skapats inom olika skolformer/segment, ledningsgrupperna har haft frågan på sin agenda, affärsplanearbetet har modifierats för att innehålla IT för bättre lärande och stor vikt har lagts vid att väcka medarbetares och chefers nyfikenhet och intresse. Samarbete har sökts med ett flertal andra organisationer, både akademiska, andra skolhuvudmän och övriga. En lärdom är att det sker mycket, att många saknar utrymme/tid att gå på djupet och att samarbeten med forskare försvåras av olika tidsperspektiv.

Externa länkar

Innovativ testmiljö är en del av vår övergripande satsning på IT för bättre lärande

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.