Isotopbaserad källbestämning och optiska egenskaper av bruna- och sotpartiklar i Ö och SÖ Asien

Diarienummer 2016-04077
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi
Bidrag från Vinnova 600 954 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Använda kemiska fingeravtryck för att undersöka utsläppskällor och optiska egenskaper av klimatpåverkande sot och bruna luftpartiklar i Ö och SÖ Asien

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer bidrat till att minska de stora osäkerheterna associerade med källspecifik klimatpåverkan av antropogena aerosole i Ö o SÖ Asien. Detta i sin tur bidrar ett vetenskapligt underlag för att utveckla effektiva utsläppsbegränsningar samt minska klimatmodellers stora osäkerheter.

Planerat upplägg och genomförande

I det här projektet kommer vi att undersöka källorna och atmosfäriska processer för sot och bruna partiklar genom att studera deras kolisotopsignaturer (D14C och d13C). Prover insamlade under årslånga kampanjer i städer, regionala samt avsides belägna platser (med därmed stora ´footprints´) kommer att analyseras. Statistisk källmodellering möjliggör entydig uppskattning mellan fossila och biomassa/biogena bidrag och kan spåra atmosfäriska processer, inklusive effekter på klimatet. Resultaten kommer bl.a. publiceras i internationella tidskrifter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.