IP affärsstrategiskt verktyg. Piloter 2013 - IUC

Diarienummer 2013-02912
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 4 091 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektet har som syfte att tillämpa ett metodiskt arbetssätt för immaterialrättsliga frågor i traditionella SMF för att stärka deras affärsstrategier. - Har uppfyllts! Projektets inledande steg innebar för IUC Nätverkets del att identifiera intresserade, engagerade och viktiga SMF inom den industriella och industrinära sektorn. - >80 företag identifierade, 40 prioriterade, >20 konsulter aktiva. Ambitionen att öka kunskaperna inom IP området och hur ett ev. framtida stöd inom IP-området riktat till SMF ska utformas har ingått. - Kunskaper har ökat, tillämpad modell OK.

Resultat och förväntade effekter

Ett viktigt resultat är tydligt ökad kunskap hos alla involverade parter i att samverka och stödja varandra i syfte att stärka företagens affärsnytta av IP. Många företag har skaffat sig både nya kunskaper och nya samarbetspartners. IUCs rådgivare har fått möjlighet att utveckla en arbetsmodell och etablerat ett vidgat nätverk av kompetenta konsulter. Konsulterna har fått träna på att jobba med småföretag där konkurrensen om tid och engagemang alltid ställer krav på aktörerna. IUCs arbetsmodell i 7 moment har fungerat, men måste hanteras flexibelt från företag till företag.

Upplägg och genomförande

IUC Nätverket har för genomförande av IP-strategin tillsammans med de 40 utvalda företagen utformat en arbetsmodell som inkluderar erfarenheter från tidigare pilotprojekt, från kunskaper hos PRV om frågeställningar i samband med IP och en idé om roller för att nyttja stödmedel så effektivt som möjligt. I de 7 momenten som ingår i IUCs arbetsmodell sker ett tidigt identifierande av SMF via IUCs olika regionala nätverk. En prioritering sker utifrån förutsättningar och resurser. De efterföljande delmomenten - A, B, C - stäms av vid varje avslut i samråd med företaget. Utvärdering sker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.