IoT ActEU

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 545 497 kronor
Projektets löptid mars 2015 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Den svenska påverkansplattformen för IoT (IoT ActEU) var ett drygt tvåårigt projekt, med fokuserade påverkansmål, en strategi och utförande påverkansarbete med syfte att stärka Sveriges inflytande på, och medverkan i, Europas ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. Projektet stöds av ett partnerskap med svenska ”IoT-intensiva” aktörer - det vill säga samma partnerskap som ligger bakom SIP IoT Sverige. Uppfyllelsen är godkänt. Skifte av fokus inom SIP IoT Sverige gjorde att planerna ändrades. Fönstret för påverkan i EU var stängt i många skeden i detta korta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet inriktat på att säkerställa en stark plattform för långsiktigt arbete samt att uppnå kortsiktiga mål i form av ökat svenskt deltagande i H2020 IKT utlysningarna vilket varit framgångsrikt då antalet svenska deltagare ökat. Långsiktigt arbete har medfört deltagande i samarbetsgrupper ex AIOTI, IoT Forum. Ökad förståelse för påverkansmöjligheterna i EU ramprogram har erhållits vilket resulterat i ett koordinerat arbetssätt för hela IKT-sektorn dvs Digital Sweden plattformen. Skapandet av flera nya kontakter, deltagande i EU grupperingar för påverkan och ansökningar.

Upplägg och genomförande

-Ambitiös plan men kort projekttid och lärdom att då påverkansfönster inte alltid är öppet så erfordras längre projekttid för att resultat och kunskaper ska erhållas. -Optimalt så bör Strategisk Innovations Program (SIP) med tillhörande Påverkansplattform tillhöra samma värdorganisation för att maximera synergier i arbetet ex nyttja SIP styrelsen till styrgrupp för påverkansplattformen. -Klokt att inte distribuera ut all budget och allokera folk då SIP fokus ändrades med tiden. Det hade varit komplicerat att ta tillbaka budget som kanske inte passat alla i den nya inriktningen

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.