Intressentundersökning

Diarienummer 2014-05326
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att (1) ta reda på om de tillfrågade är i behov av en Arena som har som mål att facilitera processen att ta idéer till kommersiella produkter och tjänster och (2) samla in synpunkter kring format och innehåll i en sådan Arena. Då projektet bekräftade viktiga intressenters behov av Arenan och resulterade i flera konkreta förslag kring innehåll och format uppfylldes projektets mål. Info som kom fram i undersökningen har gett SWElife bättre förutsättningar för att utveckla en mötesplats som kan påskynda utvecklingen av forskningsidéer till praktiska tillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

Intressentundersökningen bekräftabehovet av en mötesplats som Arenan, med fokus på ´unmet needs´ inom ett specifikt indikationsområde. Flera förslag beträffande Arenans innehåll, inriktning och format inkom. Projektet inkluderade en kartläggning av utmaningar som gjort det svårare eller hindrat utvecklingen av idéer till kommersiell produkt. Dessa utmaningar kan med fördel adresseras inom ramen för Arenan. En sekundär effekt av intressentundersökingen har varit att höja Arenans och SWElifes profil bland nyckelaktörer inom life science i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av ett starkt team bestående av akademiker och industrirepresentanter samt externa organisationskonsulter. En förstudie utmynnade i metodval och ett frågebatteri som respondenterna senare svarade på. Nyckelpersoner som har arbetat eller arbetar med diabetes fr. akademi, industri och hälso- och sjukvården, samt investerare och patientgrupper intervjuades. Undersökningen genomfördes via telefon med en kvantitativ metod med kvalitativa inslag vilket innebär att respondenterna hade möjlighet att fritt kommentera sina svar samt svara på öppna frågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.