Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad vätskekylning för elfordon

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 647 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Syfte och mål

APR Technologies expanderar sin tekniska plattform mot e-fordonsmarknaden. Det långsiktiga målet är att utveckla ett högeffektivt kylsystem för batterimoduler till elektriska fordon, med avsikt att förbättra livslängd, räckvidd, energidensitet och säkerhet. APRs affärsmodell inkluderar leverans av teknik, komponenter eller batterisystem. Samtliga projektets delmål och det övergripande målet, att utveckla en prototypnära modul fram till TRL 3, har uppnåtts. I nästa steg planeras utveckling av batterikylningsplattformen till TRL 6 på en marknad som utvecklas snabbt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att två testmoduler, varav en prototyplik, har byggts och testats med avseende på snabbladdning. Den prototyplika modulen uppvisar en effekt på 4.8 kW, energidensitet på ca 180 kW/kg, är testad i 3C och inkluderar BMS. I nästa steg planeras utveckling av en prototyp med förbättrade prestanda med målet att nå TRL 6. Företaget börjar även titta på kommande industrialisering. Tekniken är inte låst till en viss kund utan företaget diskuterar med flera aktörer. Nuvarande plan är att i ett första steg inrikta sig mot buss, lastbil, gruvfordon och marina farkoster, där volymerna är hanterbara.

Upplägg och genomförande

AP 1 Administration: Pågående under hela projektet. AP 2 Nätverkande: Diskussioner med svenska aktörer. Deltagande i internationella konferenser. AP 3 Säkerhet: Aktivt deltagande i SIS TK 715 för uppdatering av existerande säkerhetskrav. Toxic gas-försök har utförts. Materialkompatibilitet har analyserats. AP 4 Test: Testutrustning och mjukvara har tagits fram. Snabbladdningsförsök av LFP- och NCA-celler har utförts. Ett antal kylmedier har utvärderats. AP 5 Prototyp: Två testmoduler har byggts, varav en prototyplik för att förenkla övergång till större prototyp i nästa utvecklingsfas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04271

Statistik för sidan