Integrerad optimering av produkt- och produktionssystem - Ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012
Slutrapport 2012-02508sv.pdf (pdf, 156 kB)

Syfte och mål

Projektets syfte är att utreda potential och tillvägagångssätt för utveckling av ett integrerat optimeringsramverk som utnyttjar de synergier som uppstår då produkten, produktionssystemet och tillverkningsprocessen optimeras samtidigt. Genom två pilotstudier på AB Volvo och Volvo Cars har vi bekräftat att potentialen är mycket stor. Projekt har även samlat de mest aktiva forskargrupperna i Sverige inom området industriell optimering.

Resultat och förväntade effekter

Pilot studien har bekräftat att 70-80% av en produkts kostnad bestäms redan i designfasen, och att det i de snarare berednings- och produktionsfaserna är svårt att reducera kostnaderna utan dyra omtag. Med hjälp av en holistisk syn på produkten och produktionssystemet kan stora kostnader sparas redan innan produkten kommer ut i produktionen. Utöver de initiala partnerna i projektet har ytterligare företag kontaktas, och dessutom har arbetet med en ansökan till EU-Horizon 2020 initierats och vi planerar även för framtida FFI ansökningar.

Upplägg och genomförande

Konsortiet har träffats hos respektive partner och definierat två pilotstudier som genomförts hos Volvo Cars och AB Volvo. Dessutom har inledande diskussioner förts med ABB och Scania. I Volvo Cars studien var fokus på maskinbearbetning, och hur optimeringsteknik kan användas tillsammans med Design for Manufacturing/Assembly. Den andra pilotstudien har fokuserat på flexibel robot montering. Baserat på denna studie skall en demonstrator av en flexibel robot cell utvecklas mha ett holistiskt optimeringsramverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2012-02508

Statistik för sidan