Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad akvakultur-Innovativt marint produktionssystem

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 483 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt syftar till att bemöte de specifika samhällsutmaningarna: - Hur ska vi minska vårt beroenda av fossil råvara? ... utan att konkurera med livsmedelsproduktion? ... samt minska övergödningen av haven? Projektet vill uppnås dessa multipla nyttor genom samodling och skörd av sjöpung, makroalger och fisk. Den integrerade akvakulturen kommer leverera följande nyttor: * Biogas (rötning av sjöpung och alger) * Ekogödsel (från rötrest) * Ekosystemtjänster * Upptag av näringsämnen * Fiskfoder, mat, agar, färgämnen, högkvalitativ cellulosa, kemikalier, mm.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultat: * Applikationer med störst potential identifierade * Behov och krav hos relevanta aktörer identifierade * Koncept för integrerad akvakultur definierat * Plan för vidare utveckling och nyttiggörande framtagen Effektmål: * En ny hållbar marin industri som ger ökad sysselsättning * Nya högvärdiga produkter och fossilfri energi * Minskad kväve- och fosforbelastning i haven * Ökad självförsörjandegrad med minskat beroende av utomeuropeiska råvarukällor (tex sojaprotein)

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i flera arbetspaket kompletterat med ett antal tvärfunktionella workshops. IVL har agerat projektledare och koordinerat projektet i nära samarbete med Marin Biogas. Ett viktigt arbete under initieringsfasen har varit att genomföra en fördjupad marknadsanalyser av potentiella produkter som systemet kan generera. Av analysen framgår att foder framstår som mest intressant utifrån ett kommersiellt perspektiv, då en hektar sjöpungsodling kan generera upp till 160 ton protein per år vilket medför en potentiell intäkt på 160 kEUR per hektar och år.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00466

Statistik för sidan