Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativt förvaltningshjälpmedel med 3D-teknik

Diarienummer
Koordinator STRUSOFT AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet en förstudie har syftat till att klargöra ett antal frågor kring ett innovativt visualiseringshjälpmedel för fastighetsbranschen. Målet har varit att besvara vilken kundnytta som kan förutses för hjälpmedlet samt frågor kring datainsamling, interaktion med brukare, samarbetspartners för fortsatt utveckling och tänkbara pilotprojekt. Syftet bedöms ha blivit uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektarbetet har resulterat i ett antal viktiga kunskapsbaserade slutsatser som berör fastighetsbranschens presumtiva intresse för innovationen, kundnytta och framtida marknad, frågor kring teknik och systemuppbyggnad, risker och personlig integritet, samarbetspartners inom industri och ekonomi samt tänkbara pilotprojekt.

Upplägg och genomförande

Metoder som använts i förstudien innefattar analys av uppställda frågeställningar med hjälp av intervjuer med relevanta personer/organisationsföreträdare, interna workshops, arbete med presumtiv design av visualiseringshjälpmedlet, följt av syntes och rapportframställning..

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2017

Diarienummer 2017-03327

Statistik för sidan