Innovativa parkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer

Diarienummer 2015-00438
Koordinator TUB Trafikutredningsbyrån AB
Bidrag från Vinnova 4 920 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (spring)

Syfte och mål

Projektets syfte är att demonstrera och utvärdera lösningar för flexibla parkeringstal för nya flerbostadshus i Stockholm och Uppsala. Lösningar där sänkt parkeringsutbud kombineras med mobilitetslösningar (främst fordonspooler) mm i verklig miljö. Detta för att möjliggöra byggande av fler bostadshus t.ex. på tomter med höga anläggningskostnader för garage, bättre projektekonomi, attraktivare boendemiljöer och klimatsmart design av nya stadsdelar.

Förväntade effekter och resultat

Projektets verifierade lösningar förväntas nyttiggöras på en stor marknad av växande städer. Endast tre av projektets partner, Stockholms stad, NCC och Riksbyggen kommer tillsammans sannolikt att vara involverade i byggnationen av över 150 000 lägenheter fram till 2030. När städer byggs tätare förutses kostnader för bilgarage att öka och förtätning kommer att innebära behov att bebygga tomter där bilparkering av olika skäl blir svår att tillhandahålla inom fastigheter och skulle kräva betydande ekonomiska subventioner.

Planerat upplägg och genomförande

Två demonstrationsfastigheter med ca 200 lägenheter byggs. Dessa karaktäriseras bl.a. av att boende erbjuds nya former av mobilitetstjänster som bil- och cykelpooler, medan antalet parkeringsplatser för privatägd bil blir relativt få inom fastigheten. Demoobjekten kommer att genomgå en omfattande utvärdering där kvantitativa studier av lösningarnas effekter på färdmedelsanvändning, bilägande och utsläpp kombineras med djupare kvalitativa studier av vilka motiv som ligger bakom de boendes val av bostad och mobilitetsval.

Externa länkar

Hemsida för projektet Innovativ Parkering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.