Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 2 030 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet avser att bidra med vägledning för att utforma underhåll av vägmiljön, alternativt inbyggda funktioner, för att möta den globala miljöproblematiken med föroreningar från stadstrafik och vägmaterial. Det övergripande syftet är att undersöka hur hållbart och effektivt gatusopning, fordonstvätt, sedimentation och alternativa sorptionsfilter, eller kombinationer av dessa tekniker, är för att skydda dagvatten och mottagande recipient från förorening av fast material (smuts), mikroplaster, organiska miljögifter och metaller.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet kommuniceras och ger vägledning för att kunna implementera innovativa underhållsmetoder och tekniker. Projektet bidrar således till en resurseffektiv, miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Projektet bidrar även till delmål inom InfraSweden2030 genom att minska miljöpåverkan från anläggning, drift och underhåll av gator i urbana miljöer, anknyter till fokusområdet ”Tillståndsbedömning och drift- och underhållsmetoder” samt uppnår effektmålet om en ”Smart, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt av infrastruktur”.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs som två fallstudier i Göteborg där gator sopas för att studera effekten på dagvattenkvalitet och reduktion av föroreningar. Fordon tvättas för att studera hur effektivt förekomsten av smuts och föroreningar kan reduceras. Behov av hjultvätt av entreprenadfordon utvärderas utifrån en hållbarhetsbedömning. Multikriteribeslutsanalys tillämpas och utvecklas för att värdera de olika metodernas hållbarhet. Resultaten kommuniceras och ger vägledning för implementering av innovativa underhållsmetoder och tekniker. Se bifogad Figur 1.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 april 2020

Diarienummer 2018-00652

Statistik för sidan