Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 2 030 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Mål 1. Populärvetenskaplig sammanfattning och vägledning för kostnadseffektiva och hållbara lösningar publiceras som Chalmersrapport. Mål 2. Studier i fält på gatusopning, fordonstvätt, hjultvätt av entreprenadfordon och alternativa sorptionsfilter har genomförts. Mål 3. MBA har utförts i fallstudier för att identifiera de mest lämpliga metoderna för att rena dagvatten, men också för hjultvätt av entreprenadfordon och olika metoder för att minska nedsmutsning av gator. Resultaten har publicerats i rapporter, examensarbeten, doktorsavhandling, vetenskapliga artiklar

Resultat och förväntade effekter

Populärvetenskaplig vägledning sprids i branschen och bidrar till en ökad kunskap om innovativa och hållbara lösningar för att reducera spridning miljögifter, metaller, mikroplaster och nanopartiklar till vägar och vägdagvatten. Effekter: (1) frekvent gatusopning av de mest förorenade gatorna i stadsområden införs, (2) striktare regler kring tvätt av fordon i stadsområden införs vintertid, (3) frekvent hjultvätt av entreprenadfordon införs, (4) MBA används för hållbarhetsbedömning av åtgärder som syftar till att minska spridning av föroreningar från vägar till dagvatten

Upplägg och genomförande

I projektet har olika fordons-, hjultvätts- och gatusopningsmetoder, respektive end-of-pipe rening av vägdagvattnet genom sedimentation och alternativa sorptionsfilter studerats. Olika metoder och tekniker för att rena fordon, gator och vägdagvatten har jämförts, och de bästa metoderna för att förhindra spridning av smuts, organiska miljögifter, metaller, nanopartiklar och mikroplaster till omgivande naturmiljö och vatten har identifierats med hjälp av multikriteriebeslutsanalys i fallstudier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2020

Diarienummer 2018-00652

Statistik för sidan