Innovativa logistikkoncept för ökad inlands- och kustsjöfart (InLog)

Diarienummer 2017-03317
Koordinator SSPA Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 680 592 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla innovativa logistikkoncept för ökad inlands- och kustsjöfart, som ser bortom dagens begränsningar med avseende på affärsmodeller, regelverk, godsflödeskaraktäristik samt fartygskoncept. Projektet har som mål att förstå hur utformningen på affärsmodeller, regelverk, godsflödeskaraktäristik och fartygskoncept kan skapa möjligheter för att realisera innovativa logistikkoncept för inlands- och kustsjöfart och utifrån detta utveckla förslag på innovativa logistikkoncept.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat förväntas bidra till att accelerera den från myndigheter och samhälle önskvärda överflytten av gods från land till sjö, vilket bidrar till både miljö och transportpolitiska mål. Centralt för projektet är att involvera de kommersiella aktörerna för att förstå deras perspektiv och baserat på det utveckla lösningar som har hög praktisk relevans. Projektet kommer att utveckla förslag på innovativa logistikkoncept, vilket bl.a. inkluderar affärsmodeller och fartygskoncept för inlands- och kustsjöfart samt aktörs- och scenarioanalyser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av ett övergripande arbetspaket som omfattar projektledning och resultatspridning, och fyra arbetspaket som tillsammans bidrar till en helhetsbild kring hur innovativa logistikkoncept kan utvecklas för inlands- och kustsjöfart, för vilket syntesen görs i det sista arbetspaketet. De sex arbetspaketen är: (1) Projektledning, (2) Affärsmodeller för innovativa logistikkoncept, (3) Regelverk och incitament, (4) Godsflödesanalys idag och i framtiden, (5) Fartygskoncept och (6) Innovativa logistikkoncept.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.