Innovativ sanering i Glasriket, utveckling

Diarienummer 2017-04824
Koordinator UPPVIDINGE KOMMUN - KOMMUNALLEDNINGSKONTOR
Bidrag från Vinnova 831 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Syftet är att genom en ”minibeställargrupp” skapa ökad kunskap och förbättra förutsättningarna för sanering av Glasriket med hållbara metoder och cirkulär ekonomi. En samordnad tidplan med prioritering av glasbruk för utredning och sanering ska tas fram Uppgifter och roller ska ses över och fastighetsägare informeras om innovativ sanering. Förstudier om hantering av massor i form av bl.a. sortering och mellanlagring ska tas fram. En modell för hur upphandling ska kunna genomföras ska tas fram Tänkbara leverantörer ska informeras En pilotupphandling ska göras

Förväntade effekter och resultat

Genom att de fyra kommunerna samordnar sig i en organisation kan deras arbete med sanering genomföras samlat och med det gemensamma målet att sanera Glasriket med hållbara metoder och cirkulär ekonomi. Frågan om var massor ska deponeras och mellanlagras är då löst, farligt avfall skiljs från icke farligt avfall och glas sorteras ut för senare smältning och rening av bly. Kunskap om hur dessa komplicerade upphandlingar ska göras har ökat både hos den nuvarande huvudmannen och hos kommunerna.

Planerat upplägg och genomförande

Detta är ett samverkansprojekt med många aktörer. Projektet har två arbetsgrupper, en nationell och en regional/lokal. Beroende av frågans art skapas expertgrupper som ska utreda och driva frågor rörande prioritering, masshantering, upphandling mm. Styrgruppen kommer att hållas informerad och två möten hållas per år.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.