Innovativ produktframtagning med förmågor i fokus

Diarienummer 2012-03762
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att kartlägga och analysera hur subjektivt genererade mått används. Måtten blir övertid etablerade som reella, projektet har lyft fram riskerna med ett sådant förfarande. Målet var att visualisera värde för att konkretisera resonemang. Interaktion via en visualisering indikerar att de subjektivt satta måtten belyses från fler perspektiv, därmed lyfts den underliggande tankegången för värdet fram och beslut ifall det fortfarande är relevant kan tas. Inkludering av nya företag för att undersöka möjliga konstellationer för framtida forskningsprojekt har gjorts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har föreslagit och utvärderat sätt för att visualisera tvetydighet, med den förväntade effekten att bidra till tjänstefiering genom att beslut i tidiga faser kan tas på ett mer genomlyst sätt. Visualiseringar lyfter fram resonemanget för vilket värde som kvalitativa dimensioner tillskrivs, därmed kan kriterier som har haft påverkan på och förväntas komma få påverkan på måttet diskuteras. För att kunna tillämpa de föreslagna sätten behövs anpassningar göras.

Upplägg och genomförande

En experimentell ansats har tillämpats där test, diskussion och analys har gjorts i workshops/seminarier tillsammans med industriella och akademiska deltagare. Bas för interaktionen var konceptuella och teoretiska resonemang och därmed kunde farhågor kring IPR undvikas. Planen vara att göra avkall på ´traditionell´ insamling av empirisk data, för att istället öka spridning av projektets idé och resultat. Detta för att undersöka en möjlig konstellation för ett framtida projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.