Innovativ modellbaserad produktintegrationstestning

Diarienummer 2014-03397
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett beslutsstödssystem baserat på flermålsprioritering av testfall, reducering av testarbete med hjälp av identifierade likheter samt optimering av automatiseringsordningen för testfall har omedelbara fördelar såsom minskad tid- och kostnad för produktintegration, ökad produktkvalité och en ökad förståelse för produktintegrationstestning.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten inkluderar metoder för återanvändning av produktintegrationstest, prioritering av integrationstestfall, reduktion av testarbete med hjälp av identifierade likheter samt optimering av automatiseringsordningen för manuella testfall. De inledande fallstudierna visade att dessa resultat är effektiva för att reducera tid och kostnad för produktintegration, ökade produktkvalitén och stärkte den allmänna kunskapen om effektiv och ändamålsenlig produktintegrationstestning.

Upplägg och genomförande

Projektet fungerade bra med indelningen i fyra arbetspaket: projektledning, metodutveckling, industriella fallstudier och validering samt spridning och nyttiggörande av resultaten. De olika milstolparna i tekniköverföringsmodellen såsom formulering av lösningskandidater, genomförande av statisk och dynamisk validering i industrin, uppnåddes genom sambete mellan arbetspaketen.

Externa länkar

The project focuses on making integration testing efficient and effective by model based test automation and reuse.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.