Innovativ marksanering

Diarienummer 2016-03046
Koordinator Stockholms Stad - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att identifiera, upphandla och testa metoder och tekniker för marksanering som bidrar till kostnads- och resurseffektivt iordningställande av gammal industrimark. Målet är att utveckla kunskap om in-situmetoder och tekniska hjälpmedel som kan användas för resurs- och kostnadseffektiv marksanering av industrimark.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge ny kunskap inom saneringsområdet för behandling av föroreningar in-situ som medför att saneringen i NDS kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Resultaten kommer redovisas och uppmärksammas i NDS hållbarhetsredovisning och en slutrapport från projektet kommer att tillgängliggöras och spridas, bl.a. på NDS hemsida. Erfarenheter sprids även genom studiebesök, examensarbete och om möjligt via konferenser. Upphandlingsmyndigheten informeras om projektet med förhoppning om att de ska kunna involveras i projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med att underlag utarbetas och annonseras för upphandling av entreprenörer för genomförande av in-situtester för jord, grundvatten och sediment. Parallellt upphandlas projektörer för nästa fas i projektet. Inkomna anbud utvärderas inför upphandling, bl.a. med innovationsmöjligheter som utvärderingskriterium. 1-2 entreprenörer handlas upp för genomförande av tester för olika in-situmetoder. Resultat och erfarenheter från testerna utvärderas och ligger sedan till grund för efterföljande projektering och upphandling av saneringsmetoder i fullskala.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.