Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Innovativ marksanering

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att utveckla kunskap om insitumetoder och tekniska hjälpmedel som kan användas för resurs- och kostnadseffektiv marksanering av industrimark. Genom de tester som genomförts och utfallet av dessa tester så har projektets mål uppfyllts. Flertalet metoder har testats och flera metoder har visat framgångsrika resultat, framförallt genom kombination av flera metoder.

Resultat och förväntade effekter

Genom nya sätt att upphandla konsulter och entreprenörer för projektering, pilottester och kontroller så har ett antal olika metoder för sanering av jord, grundvatten och sediment kunnat testas. Flera av metoderna har inte testats på den svenska marknaden tidigare och inte heller för tjärföroreningar. Projektet har gett ny kunskap och även lyft kunskaps- och erfarenhetsnivån inom komplex marksanering. De metoder som testats fram i projektet kommer att bidra till kostnadseffektiva lösningar av föroreningsproblematiken i Kolkajen både på land och i sediment.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom upphandling av nyckelkompetenser och andra erforderliga resurser på ett sätt som medför flexibilitet och möjlighet att förändra tester och processer under projektets gång. Tester har utförts i samarbete mellan flera olika aktörer och i samverkan mellan beställare och entreprenör.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2017

Diarienummer 2016-03046

Statistik för sidan