Innovationsupphandling av återanvändningssystem - PILOTTEST

Diarienummer 2014-06005
Koordinator SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV
Bidrag från Vinnova 1 367 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet att utveckla beställarkompetens och få fördjupad förståelse för innovativa processer, är till stor del uppfyllt i och med lyckat genomförandet av UTVECKLING samt prototyputveckling. Målet att bidra till utveckling av marknadsbaserade lösningar har nåtts då sju tävlingsdeltagare har utvecklat idéer som bedöms ha stor potential. Atkins utför PILOTTEST och minst fyra övriga deltagare har fortsatt utvecklingsarbetet, vilket redan har lett till konkreta affärer.

Resultat och förväntade effekter

En förväntad effekt har varit ett aktivt deltagande i utvecklingen av ny/kompletterande lösning för att öka återanvändningsgraden av material som idag lämnas till åVC, stimulera den egna branschen och utveckla rollen som beställare. Utöver tävlingsdeltagarna har underleverantörer, medlemmar i SAMSA, forskare och andra intressenter varit involverade i utvecklingsfasen och i prototypfasen. Detta har bidragit till att upphandlingen redan har uppnått resultat och förväntad effekt.

Upplägg och genomförande

Pilottest har pågått mellan februari och juni 2015. I FAS 3 är det enbart för prototyputveckling medel från VINNOVA har söks. Försening uppstod i inledningen av prototyputvecklingen, men denna har under våren arbetats in. PILOTTEST genomförs i två delar prototyp och test. Prototypdelen har nu avslutats och test har inletts. Dessa beräknas avslutas omkring årsskiftet. Den sista fasen, underlag för kommersiell upphandling, beror på om lösningen är av en sådan art att SAMSA är naturlig köpare.

Externa länkar

SAMSAs pre-commercial procurement of a system for reuse that can replace or complement community recycling centers.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.