Innovationstävling inom idrott & hälsa

Diarienummer 2014-04380
Koordinator GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan
Bidrag från Vinnova 89 300 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I planeringsprojektet har syftet varit att samla företrädare för bransch, utövare och publik för att tillsammans med aktörskonstellationen ta fram och specificera behovsområden, utveckla tävlingsformen, organisation och vad de olika aktörerna kan medverka med. Målet med planeringsfasen har varit att formulera aktörernas behov samt att specificera tävlingsinnehåll, organisation och genomförande samt hur resultaten ska tas vidare. Syfte och mål har uppfyllts i projektets planeringsfas men detta kan inte genomföras då ekonomiska supportgaramtier delvis saknas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av planeringsprojektet har blivit att en första gruppering av aktörer har börjat ett gemensamt arbete för att stärka utveckling av svenska innovationer inom idrott och hälsa. Konsortier har bildats utifrån problem-/behovsområden, ett tävlingsupplägg och organisation för genomförandet har tagits fram samt en plan för hur de vinnande bidragen ska kunna få hjälp att tas vidare. Denna planering och nätverksbyggnad utgör en potentiell vektor som långsiktigt kan medverka till framtida nationell utveckling inom området.

Upplägg och genomförande

Upplägget med interna planeringsmöten i kombination med workshop och andra möten med nya partners för att diskutera samarbete, behov, innehåll, organisation, genomförande och hur innovationerna ska tas vidare har fungerat bra. Det som denna gång har varit problematiskt är den snabba processen (vilket också kan vara bra) då flera av de vi ville ha med i workshopen inte kunde frigöra de tider som föreslogs. I några av de företag vi ville ha med i workshopen så behövs längre framförhållning. Den korta projekttiden har tyvärr inte varit tillräckligt för att skapa full ekonomisk support.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.