Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationssluss för hållbar kommunutveckling

Diarienummer
Koordinator LERUMS KOMMUN - Förvaltningsledningsstaben
Bidrag från Vinnova 181 294 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att ge en fördjupad bild och kunskap om innovation, hur en innovationsmodell för en kommun likt Lerum kan se ut och fungera, hur vi kan stärka vår interna innovationskraft och hur vi kan stärka innovationskraften i näringsliv och invånare. Inom förstudien har behovet av ett innovationssystem påvisats och ett antal nyckelfaktorer för ett framgångsrikt innovationssystem har arbetats fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

I förstudien har bilden att en innovationssluss och etablerandet av en innovationsprocess är något Lerums kommun ska arbeta vidare med förstärkts och det ses som en naturlig del i arbetet med kommunens vision. Ett innehåll och upplägg för att gå in i en projektfas och ansökan och projektplan är en del av den strategiska planen för ökad innovationskraft med fokus på Vision 2025. En plan som beskriver processer, arbetssätt, tidsplan och budget för implementering har upprättats. Samverkan med relevanta aktörer har upprättats och utvecklats.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits genom kartläggningar av upparbetat material, deltagande i konferens, intervjuer med nyckelpersoner och genomförande av workshops med representanter från kommunens sektorer. Omvärldsbevakning har främst skett genom möten samt studiebesök. Utveckling av samverkan har skett bland annat med Högskolan i Halmstad för samverkan i fråga om innovation och jämställdhet. Omvärldsbevakningen har givit inspiration för hur en innovationsmodell kan se ut och bidragit till att vi identifierat nyckelfaktorer att arbeta med vid inrättande av en innovationssluss.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04564

Statistik för sidan