Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledningssystem i offentliga organisationer

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Test och innovation
Bidrag från Vinnova 594 204 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har lett till ökad förståelse och förankring av innovationsbegreppet. Nulägesanalys och pilot har gett insikt i styrkor och svagheter vad gäller innovationsförmågan. Forskarna har bidragit med övergripande ramverk för systematisk innovationsledning och analyserat hur nuläget förhåller sig till delarna. Organisatorisk tröghet och ambidexteritet är områden forskarna skapat insikt kring. Vi ser att det finns glapp mellan uttalat behov hos ledningen av innovation och den kraft och vilja som finns hos medarbetarna då strukturer och snabba beslutsvägar saknas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Insikt om behov av innovationsledning hos ledning och medarbetare Innovationsstödjande processer har kartlagts och utvecklats med stöd i forskningen Metoder för idéutveckling är befästa Forskningsbaserad kunskap har lett till förhållningssätt för koppling förbättringsarbete och innovation Utbildning och nätverk för innovationsledare säkrar spridning och bygger innovationsklimat Genom utbildning av ledare byggs innovationsarbetet in i det strategiska arbetet Process för innovationsvänlig upphandling finns Tjänstedesign ingår i innovationsprocessen

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförande har i stort sett följt planeringen med nulägesanalys, analys av styrkor och svagheter med koppling till innovationsförmågan, forskningsbaserad kunskapsinput och samverkan med en pilot (Vårdsamverkan Valdemarsvik) för att överföra och testa insikterna och kunskapen. Piloten har bidragit med insikter i nuläget. Jämfört med planeringen så har ytterligare aktiviteter genomförts som t ex studie av Övertorneå hälsocenter kring deras byggande av en innovationsförmåga

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04507

Statistik för sidan