Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationskliniker

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten
Bidrag från Vinnova 3 345 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Innovationsklinikernas syfte var att utveckla en metod för att öka på antalet medicintekniska innovationer som implementeras i vården för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför samtidigt som det bidrar till tillväxt inom den medicintekniska sektorn i Sverige. Projektet har etablerat tre innovationsklinker som är goda förebilder för andra kliniker och skapat ett sug hos andra att också bli innovationskliniker. Projektet har utvecklat en transparant och tydlig modell för att hantera hinder och öka förmågan till värdeskapande innovation i partnerskap.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har betytt mycket för utvecklingen av värdeskapande innovation i partnerskap. Det har lyft fram tre goda exempel på kliniker som fått mycket uppmärksamhet och därigenom bättre än tidigare lyckats attrahera personal. Projektet har också avslöjat en lång rad hinder och brister som behöver hanteras för att öka på implementeringstakten av innovationer i hälso- och sjukvård. Vissa hinder inom organisationen som vi själva kan och har åtgärdat och andra hinder som är utanför vårt mandat att åtgärda, tex olika lagar.

Upplägg och genomförande

Projektet började med tre kliniker för att utveckla konceptet värdeskapande innovation i partnerskap med industrin. Detta har visat sig vara ett mycket attraktivt och stimulerande koncept som fått mycket uppmärksamhet vilket varit mycket positivt och i hög grad bidragit till det lyckade genomförandet. Klinikerna har testat olika metoder som alla på sitt sätt bidragit till att utveckla konceptet och organisationens förmåga att hantera partnerskap med medicinteknisk industri. Utan projektet skulle detta utvecklingsarbetet tagit mycket längre tid om det alls blivit av.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04714

Statistik för sidan