Innovation mot infektion

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi och materialteknik
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Syftet med projektet Innovation mot Infektion (IMI) är att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), och smittspridning i sjukvården. Mål: 1. Ett konsortium med en etablerad innovationsprocess som arbetar vidare med resultaten och lösningarna efter projektet. Uppfyllt då flera projekt och aktiviteter fortsätter efter avslutat projekt. 2. ökad insikt i flöden och situationer i sjukvården där risken för infektioner är hög. Uppfyllt 3. Förslag till koncept som kan minska VRI, smittspridning och antibiotikaresistens. Uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomfört, testat och utvärderat c:a 20 dellösningar. Tesen för projektet var att proaktiva arbetssätt för att minska smittspridning och VRI kan utvecklas med inspiration från andra sektorer främst livsmedelsindustrin. Dessa arbetssätt drar nytta av nya dellösningar och produkter som tillsammans kan ge förbättrad kvalitet samt minska risker för VRI. Ett av flera exempel är koppling mellan diagnostik och städning för att minimera smittspridning. Under hösten 2015 avses en projektskiss arbetas fram för ett koncept baserat på dellösningarna.

Upplägg och genomförande

Ansatsen i projektet var att ett multidisciplinärt arbetssätt är en förutsättning för att hantera komplexiteten kring VRI. Parter från olika sektorer med skilda erfarenheter deltog i projektet för att arbeta med olika frågor som definierats vid projektstart. Arbetet utfördes i 6 arbetspaket med olika teman (t.ex. smittspridning, intensivvård och kirurgi) och överlappande frågeställningar. Tack vare projektets komplexitet och antal partners var behovet av kommunikation större än väntat. Mötet mellan branscher skapade många nya möjligheter när kunskapsbarriärer passerats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01252

Statistik för sidan