Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för minskad spridning av antimikrobiell resistens i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Jordbruk och livsmedel, Lund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Långsiktigt projektmål är att bidra till minskad spridning av antimikrobiell resistens (AMR) i samhället genom utveckling och implementering av preventiva lösningar. I steg 1 var målet att bilda ett starkt sektorsöverskridande konsortium för att möta utmaningen. Behovs- och marknadsanalyser har stärkt projektidéns relevans. Slutanvändarnas behov och utmaningar har analyserats och en detaljerad projektplan har tagit fram med arbetspaket för att jobba fram projektets lösningar. En gemensam ansökan till steg 2 har tagits fram och konsortiet avser gå in med en ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Ett sektorsöverskridande konsortium med parter från offentlig sektor, akademi, institut och företag har bildats för att kunna möta utmaningen. Vi har vidareutvecklat projektidén och sammanställt en samverkansansökan. Omvärldsbevakning och marknadsanalys har genomförts. En projektorganisation med styrgrupp, referensgrupp, projektledning och arbetspaket har tagits fram. Effekterna av projektet förväntas bli säkrare livsmedel, minskad sjuklighet och bättre djurhälsa. I steg 1 har vi lagt grunden för fortsatta studier inom UDI-programmets steg 2 och 3.

Upplägg och genomförande

Projektmålen har nåtts under steg 1. Två projektmöten och gemensamt studiebesök på djursjukhus genomfördes för att kartlägga behov, identifiera gemensamma sektorsöverskridande utmaningar och lösningar samt ta fram en ansökan om samverkansprojekt. Samarbetet mellan ingående parter har stärkts och fördjupats. Nya testmiljöer har rekryterats till steg 2. Vi har identifierat ett starkt behov från våra industriparter att utvärdera effekten av produkter och tjänster i verkliga testmiljöer och att beräkna samhällseffekter/kostnader för att kunna ta innovationer till marknad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03433

Statistik för sidan