Inkubation i Jämtland

Diarienummer 2015-06091
Koordinator Mid Sweden Science Park AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

1.Vara en spelare i det nationella inkubatorprogrammet(Vinnovas Excellens) 2. Ha innovationsstödjande verksamhet i hela länet 3. Säkerställa att aktörer som är i behov av Innovationsstödjande resurser vet var de skall vända sig 4. Ha ett tydligt erbjudande för "kunderna", dvs Kommuner, Region, Företag Universitet och enskilda ide´bärare och innovatörer. 5. Byggt en Projektarena/Landningsarena för proejkt och initiativ 6. Knutit upp tydliga och långsiktiga samarbeten/avtal mellan systemets aktörer i mitt-norden.

Resultat och förväntade effekter

1. Inkubatorn är inte en del av det nationella inkubatorprogrammet. Inkbuatorn har fått långsiktig grundfinansiering av verksamheten dock, vilket är en förutsättning för att i framtiden kunna bli del av nationella programmet 2. I ett ERUF projekt driver vi verksamhet i hela länet. 3. Byggt en tydligare struktur tillsammans med ALMI och näringslivskontoren. 4. Inte riktigt i mål med arbetsuppgiften än. 5. Kan bli en effekt av nya ägarförhållanden. 6. Pågående diskussioner om samarbete med MiUN+ eventuell spetsverksamhet med Åkroken. 2018 påbörjas ett utbytesprogram Norska Startup

Upplägg och genomförande

Vi har tydliggjort Inkbuatorns kärnverksamhet som Stöd til start up bolag samt att bygga en framgångsskapande Start up scen i Jämtland. Den senare görs i ett samverkansprojekt med ALMI, Region JH, 6 näringslivskontor och en sammanslutning av de större företagen i regionen. Inkubatorn är projektägare. Inkubatorn har upphandlat expertstöd till de 10 bolagen vi har i inkubatorn i 10 olika områden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.