Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inkluderande innovationssystem

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten
Bidrag från Vinnova 335 531 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Den analys som tagits fram inom Inkluderande innovationssystem visar att det bland Västerbottens innovationsaktörer finns relativt goda kunskaper om vikten av och ett stort intresse för att arbeta normkritiskt och inkluderande. Det saknas dock en struktur hos de flesta organisationer för att arbeta med detta och det finns inte heller en samordning kring arbetet med frågorna. Olika aktörer har ingått i analysen som innehåller förslag på hur innovationsaktörer kan arbeta mer normkritiskt/kreativ, bla. lyfts behov av riktade satsningar inom området och behovet av samordning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Analysen som tagits fram visar möjligheter och brister för innovationssystemet i Västerbottens arbete med normkritik och normkreativitet. Den pekar också ut möjliga områden för ett fortsatt arbete med att få ett mer inkluderande innovationssystem. Projektet har också påbörjat arbetet med att skapa en samverkansyta kring inkludering i innovationssystemet i Västerbotten utifrån den efterfrågan som funnits från olika aktörer. Deltagande aktörer har även uttryckt en önskan om fortsatta satsningar inom området, något som kan ske i ett fortsättningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har en generell översyn av innovationssystemet i Västerbotten genomförts, samt en kartläggning över hur innovationssystemet fungerar med avseende på normkritiskt och normkreativt arbete hos innovationsaktörer. Projektet har syftat till att förstå vad som behövs för att vara mer inkluderande och genom detta utforska vilken potential som finns i regionen för nytänkande beträffande vem som deltar och vem som utvecklar nya tjänster och innovationer i regionen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01618

Statistik för sidan