Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Diarienummer 2016-04731
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2018
Status Genomfört
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2016-04033-en

Syfte och mål

Studiens mål har varit att ge en helhetsbild över hur infrastrukturen och transportsystemen bör utvecklas för att öka massgodstransporternas effektivitet i städer under hela transportkedjan. Denna studie har vidare syftat till att öka kunskapen om hur en utveckling av samhälls- och byggnadsplaneringen kan skapa bättre förutsättningar för effektiva massgodstransporter samt att öka förståelsen för och betydelsen av att även ta med frågeställningar som berör transporter av massgods i samhällsplaneringen. Kunskapen från studien har sammanställts i en rapport.

Resultat och förväntade effekter

Genom att anlägga rangerings- och omlastningsplatser i nära anslutning till områden med begränsningar i fordonslängder och fordonsvikter kan massgodstransporterna bli betydligt mer energi- och tidseffektiva. Fallstudierna visade att rangering och/eller omlastning kan minska energiförbrukningen med mellan 40 % och 50 % jämfört med nuvarande transportupplägg. Det är dock en hård konkurrens om ytor i storstadsregionerna. Det är därför viktigt att rangerings- och omlastningsplatser tas med i infrastrukturplaneringen samt att det ställs krav vid upphandling.

Upplägg och genomförande

En kartläggning och analyser kring utformning och lokalisering av omlastnings- och rangerplatser samt noder och stråk för massgodstransporter i städer och tätorter har genomförts. Fallstudier utfördes med utgångspunkt i verkliga transportuppdrag och analyser genomfördes avseende vilka effekter som nya infrastrukturlösningar och transportsystem för massgodstransporter i städer medför, både ur miljö-, energi-, trängsel- och kostnadssynpunkt. En workshop genomfördes med berörda aktörer och beslutsfattare/politiker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.