Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Diarienummer
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Studiens mål har varit att ge en helhetsbild över hur infrastrukturen och transportsystemen bör utvecklas för att öka massgodstransporternas effektivitet i städer under hela transportkedjan. Denna studie har vidare syftat till att öka kunskapen om hur en utveckling av samhälls- och byggnadsplaneringen kan skapa bättre förutsättningar för effektiva massgodstransporter samt att öka förståelsen för och betydelsen av att även ta med frågeställningar som berör transporter av massgods i samhällsplaneringen. Kunskapen från studien har sammanställts i en rapport.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att anlägga rangerings- och omlastningsplatser i nära anslutning till områden med begränsningar i fordonslängder och fordonsvikter kan massgodstransporterna bli betydligt mer energi- och tidseffektiva. Fallstudierna visade att rangering och/eller omlastning kan minska energiförbrukningen med mellan 40 % och 50 % jämfört med nuvarande transportupplägg. Det är dock en hård konkurrens om ytor i storstadsregionerna. Det är därför viktigt att rangerings- och omlastningsplatser tas med i infrastrukturplaneringen samt att det ställs krav vid upphandling.

Upplägg och genomförande

En kartläggning och analyser kring utformning och lokalisering av omlastnings- och rangerplatser samt noder och stråk för massgodstransporter i städer och tätorter har genomförts. Fallstudier utfördes med utgångspunkt i verkliga transportuppdrag och analyser genomfördes avseende vilka effekter som nya infrastrukturlösningar och transportsystem för massgodstransporter i städer medför, både ur miljö-, energi-, trängsel- och kostnadssynpunkt. En workshop genomfördes med berörda aktörer och beslutsfattare/politiker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04731

Statistik för sidan