Infrastruktur för automatiserad läkemedelsproduktion i labskala

Diarienummer 2015-03919
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Syfte och mål

Läkemedelsproduktion karaktäriseras av satsvisa processteg, låg automationsgrad, långa omställningstider, manuellt arbete och mycket fokus på formell kvalitetssäkring och kemiska analyser. Branschens struktur, med lång och formellt styrd produktutveckling, innebär att ny produktionsteknik behöver introduceras tidigt i utvecklingskedjan. Syftet är att studera principer och strukturer för automation av multipla utrustningar och målet är att ta fram en för-prototyp till en öppen mjukvaruarkitektur.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet är ett förslag till en för-prototyp till styrning av multipla utrustningar i en laborativ utvecklingsmiljö. För-prototypen är en öppen programmeringsmiljö som kan kommunicera med en heterogen utrustningspark. Introduktion av avancerad process- och produktionsteknik inom branschen behöver göras tidigt i processutvecklingskedjan och helst redan i lab-skala och för-prototypen gör det möjligt att styra och kommunicera med olika laboratorieutrustningar för design av automatiserade integrerade processer.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av förstudien var uppdelad i tre aktiviteter: 1.Kommunikation: Olika kommunikationsmöjligheter mellan lab-systemet har testats och ett förslag har implementerats för kommunikation mellan överordnad styrning och underordnad system. 2.Experimentella tester: Förstudien har genomfört tre olika studier av produktionssystem och har visat mycket positiva resultat då de praktiska inslagen i förstudien var väl underbyggda. 3.Utvärdering: Föreslagen teknik har visat sig mycket kraftfull och för studien har varit underlag till flera projektansökningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.