Industriell koldioxidåtervinning

Diarienummer 2018-03738
Koordinator WA3RM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka genomförbarheten för att utveckla optimal koldioxid-återvinning från industriella rökgaser till växthusodling för tillämpning i det aktuella projektet i Höganäs och i kommande nationella projekt. Målsättningen är att uppnå följande En ekonomisk hållbar teknisk lösning för att återvinna koldioxid från förorenade rökgaser till växthus En affärsmodell för investering, anläggningsdrift och leverans av koldioxid En plan för vidare teknisk utveckling för att utvinningen ska drivas med återvunnen värmeenergi.

Förväntade effekter och resultat

Kortsiktigt resultat är återvinning, till livsmedelsproduktion, av 2000 ton koldioxid om året i Höganäs till ett pris som är mindre än hälften av rådande marknadspris samt ett skapt affärsvärde på minst 20 Mkr - räknat som nuvärdet av försäljning av koldioxid i 20 år till rådande marknadspris. Den långsiktiga effekten är en produkt med IPR som kan återvinna CO2 i tunga industrianläggningar både nationellt och i en internationellt, t.ex. i andra regioner med kallt klimat som Kanada och Kina. Produkten omfattar även effektivare nyttjande av utsläppsrätter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bryts ned i fem arbetspaket: Projektledning, Behovsanalys och nuläge, Framtagning av alternativ, Utveckling och anpassning av förslag, Utvärdering. Varje arbetspaket bryts ned i aktiviteter. Varje aktivitet får en ansvarig person och en leveranstidpunkt. Beviljande projektmedel fördelas först vid efter inlämnad tids- och kostnadsrapport för perioden samt att redovisade resultat. Alla resultat redovisas skriftligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.