Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriell Hybridbyggnation

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juli 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att skapa ett tekniskt underlag, inkluderande innovationskedjor inom segmentet industriell hybridbyggnation och i förlängningen skapa för ett nationellt och internationellt nätverk som kan utveckla det industriella byggandet i Sverige. Med hybridmaterial menas trä- och cellulosabaserade material tillsammans med stål, cement och glas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet som förstudien ledde till och fortsatta insatser inom digitalisering inom Skogsindustri i träkedjan, kommer att hanteras inom ett delprojekt (DP1) som har beviljats inom ramen för BioInnovations Innovationsprojekt (inom området Konstruktion)

Upplägg och genomförande

En grupp med representanter från bygg- och skogsindustri samt akademisk materialexpertis) undersökte de olika leden i innovationskedjorna genom bland annat intervjuer kring produktionsprocesser, produktionstekniker, med mera och sedan avslutades med en workshop som

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05042

Statistik för sidan