Industrial Internet of Things, Services and People initiative

Diarienummer 2015-06741
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet ämnar att skapa grunden för nästa generations intelligenta, samverkande enheter och maskiner. Ovanpå denna infrastruktur skapas tjänster och nya affärsmodeller med människor och industrins behov i centrum. Allt detta görs med fokus på värde för användare ute i processindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Vi avser att ta fram demonstratorer för att visa på de stora möjligheter som kan skapas för svensk industri. Arbetet i projektet skall vara tillgängligt för industrins parter och vi räknar också framöver med att involvera fler företag i detta initiativ, såväl teknikleverantörer som processindustrier och även andra akademiska partners, och även koppla andra initiativ till detta. Detta kommer att skapa en kritisk massa som möjliggör ett brett införande av IoT i framtida heterogena automationssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att arbeta agilt kring olika teman som binder samman de teknologier som beaktas i projektet. Exempel på teman är integration, användarvänlighet och service. Ett antal demonstratorer kommer att synliggöra dessa teman men även ge projektet fokus i den agila processen. Industrins parter och kunder kommer att bjudas in till dessa demonstratorer för att på det sättet bidra i prioriteringen av framtida teman.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.