Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individinriktad samhällsservice - Inland (ISSI)

Diarienummer
Koordinator Örnsköldsviks kommun
Bidrag från Vinnova 3 850 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Individinriktad samhällsservice - Inland (ISSI)Projektet är inriktat mot e-tjänsteutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltningar och företag. Särskilt fokuseras på ökad livskvalitet och regional attraktivitet i glesbygdsdominerade områden. Projektet ska underlätta för individer och företag att hitta uppdaterad och samordnad information, förenkla interaktionen med myndigheter, effektivisera samverkan mellan förvaltningar samt ge information och stöd för att fullt ut nyttja befintliga och nya samhällstjänster. I projektet ska prövas en omvänd tjänstelogik där medborgaren/företaget har en egen plats en elektronisk brevlåda/betjänt/lots, dit myndigheter, företag och organisationer får vända sig när de vill medborgarna något. Den lösning för studenter som tagits fram i det s.k. e-Me systemet ska vidareutvecklas med ett särskilt fokus på glesbygdens förutsättningar och behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Förbättrade möjlighet för medborgarna att ta del av individrelevanta tjänster och information från offentlig förvaltning underlättar boende och arbete i glesbygd. - ökad effektivitet i den offentliga förvaltningens tjänster mot medborgarna. - Utveckling av ett användardrivet samspel mellan medborgare, akademi, offentlig förvaltning och näringsliv, som kan tillämpas även i andra sammanhang. - Medverkande företag kan anpassa och sälja det tjänsteutbud som utvecklas i projektet på en nationell och internationell marknad.

Upplägg och genomförande

Projektet indelas i tre faser som bygger på varandra: Fas 1 Behovsinventering, idé- och konceptutveckling Fas 2- Användardriven tjänsteutveckling Fas 3 Implementering och dokumentation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02681

Statistik för sidan