Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementering och utvärdering av digitalt behandlingsprogram för patienter med ätstörningar

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Stockholms centrum för ätstörningar, FoU-enheten
Bidrag från Vinnova 924 438 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var att utveckla en digital behandling för patienter med ätstörningar, baserad på kognitiv beteendeterapi, samt att utvärdera dess användbarhet och implementering. Behandlingen, som går under namnet NÄRA, är framtagen genom iterativ utvärdering av användbarhet och utveckling. Den är implementerad i klinisk verksamhet och finns tillgänglig på 1177:s Stöd och behandlingsplattform. Måluppfyllelsen för projektet har varit god.

Långsiktiga effekter som förväntas

NÄRA erbjuds sedan våren 2019 som ett ordinarie behandlingsalternativ på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Patienter från hela landet kan söka behandlingen på SCÄ. Därmed nås fler patienter med ätstörningar av evidensbaserad vård. Utvärdering av implementeringen pågår och kunskap om hinder och framgångsfaktorer i samband med implementering har genererats och kommer att fortsätta att genereras.

Upplägg och genomförande

NÄRA utvecklades genom användarcentrerad design. Olika slutanvändare, dvs patienter, behandlare och brukarorganisation var delaktiga i utvecklingen. Användarna deltog i upprepade fokusgruppsintervjuer och Think aloud-observationer, som genererade kunskap om användbarhet. Iterativa steg med prototyper och användartester bidrog till successivt förbättrade versioner av slutprodukten. Fortsatt utvärdering av användbarhet pågår, genom insamling av kvantitativ data via skattningsformulär.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02408

Statistik för sidan