Implementering av resultat från forskning för optimerad ambulanslogistik

Diarienummer 2015-06574
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 210 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa nya innovationer och förfina existerande verktyg för beslutsstöd med fokus på nationella och internationella räddningsorganisationers behov av bästa möjliga resursledning. Målet är att långsiktigt öka graden av implementering och nyttiggörandet av parternas forskning och utveckling inom beslutsstöd för effektiv räddningsresurshantering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ta preliminära forskningsresultat och prototyper som skapats i tidigare projekt, och föra dessa närmare den kommersiella marknaden, i nära samarbete med de tilltänkta slutanvändarna. Minst en befintlig prototyp förväntas kunna färdigställas för bredare lansering. Dessutom kommer samarbetet att långsiktigt ge en ökad insikt av projektparternas respektive förutsättningar och förmågor, vilket förväntas leda till att framtida gemensamma projektresultat kommer att ha en högre implementeringsgrad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs inom ramen för Carmenta CoordCom AB´s verksamhet tillsammans med forskare från Linköpings universitet (LiU) där en forskare från LiU kommer att tillbringa tre manmånader hos Carmenta. Aktiviteter som ingår i projektet inkluderar en fördjupad behovs- och kravanalys, vidareutveckling av modeller och metoder, implementering av valda modeller och metoder i form av prototyper, pilotförsök tillsammans med någon av Carmentas kunder samt utvärdering och rapportering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.