Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementering av resultat från forskning för optimerad ambulanslogistik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 210 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att skapa nya innovationer och förfina existerande verktyg för beslutsstöd med fokus på nationella och internationella räddningsorganisationers behov av bästa möjliga resursledning. Målet var att långsiktigt öka graden av implementering och nyttiggörandet av parternas forskning och utveckling inom beslutsstöd för effektiv räddningsresurshantering. Projektet resulterade i en prototyp för dynamisk planering av räddningstjänstresurser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet tog forskningsresultat från tidigare projekt, och produktifierade dessa, i nära samarbete med de tilltänkta slutanvändarna. Vidare arbete krävs dock innan marknadsintroduktion är möjlig. Samarbetet har gett en ökad insikt i projektparternas respektive förutsättningar och förmågor. Detta har lett till en gemensam forskningsansökan under projekttiden, och förväntas leda till att framtida gemensamma projektresultat kommer att ha en högre implementeringsgrad.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes inom ramen för Carmenta CoordCom AB´s verksamhet tillsammans med forskare från Linköpings universitet (LiU) där en forskare från LiU tillbringade tre manmånader hos Carmenta. Genom användarworkshops och teoretiskt och praktiskt arbete kunde en första prototyp framställas. Ytterligare en användarworkshop återstår, för att utvärdera om det framtagna beslutsstödshjälpmedlet, i sin befintliga form, skulle vara värdeskapande i användarnas verksamheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06574

Statistik för sidan