Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementera återvunnen plast i fordonskomponenter

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för textil och plast
Bidrag från Vinnova 495 157 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

En konsortium med aktörer i hela värdekedjan från återvinnare, materialleverantör, komponentillverkare och fordonstillverkare har konsoliderats enligt projektets målsättning för steg 1. Gemensamt har en plan tagits fram hur återvunnen plast från olika källor ska kunna nyttjas, uppgraderas och utvärderas som råvara i utvalda fordonskomponenter. Behov, utmaningar och potentiella lösningar har identifierats. En projektplan för steg 2 har gemensamt tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har identifiera återvinnare, materialleverantörer och kartlagt materialflöden med sekundär plast med hög potential att kunna användas i fordonskomponenter. Materialleverantörer som kan uppgradera plasten så att fordonsindustrins krav uppfylls har knutits till projektet. Fordonskomponenter i vilka återvunnen plast skulle kunna användas har identifierats och möjliga materialkoncept. En strategi för steg 2 har tagits fram för att utveckla nya lösningar och optimera processtegen i komponenttillverkningen. Aktörernas behov och utmaningar har identifierats.

Upplägg och genomförande

Fordonskomponenttillverkarna har haft en mycket aktiv roll i projektets genomförande och har kommit med många förslag på fordonskomponenter och materialkoncept, de har också föreslagit materialleverantörer till konsortiet. Volvo Cars har bidragit i kartläggningen av materialleverantörer och till omvärldsanalys. Volvo har också haft mycket kontakter med kunder (bilköparna), analyserat deras behov och inställning till återvunnen plast i bilar. De har också talat med flera andra fordonstillverkare om deras planer och inställning till återvunnen plast.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03430

Statistik för sidan