IKT baserad FoU för SME tillväxt

Diarienummer 2014-01560
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 390 925 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Följande övergripande mål gäller för projektet: Att skapa en djupare förståelse hos Swedish ICT forskare gällande FoU för tillväxt i SME Att skapa en djupare förståelse hos SME för möjligheterna med svensk IKT forskningskompetens. Målen har till stor del uppfyllts genom att forskare som arbetat I projekten har arbetat mot mycket tydliga marknadskrav som kanaliserats via SME och deras kravspecifikationer. På motsvarande sätt har SME gjort en marknadsöversyn för att fastställa kraven som kunderna ställer.

Resultat och förväntade effekter

Den nya teknologi som de 6 SME bolagen har utvecklat och integrerat i produkter kommer senare att omsättas i kommersiella värden. Prototyper och demonstratorer måste naturligtvis lyftas till en produktnivå innan marknadsintroduktion kan ske. På längre sikt d.v.s. 4-6 år efter projektavslut förväntas en aggregerad årlig omsättning i de deltagande SME bolagen på 20 gånger investeringen d.v.s. 60 MSEK (20 gånger 3 MSEK) . Svenska SME kommer sannolikt härmed att inse vilka nya affärsmässiga möjligheter svensk IKT FoU kan generera.

Upplägg och genomförande

Varje enskilt SME som identifierats som målföretag har fått möjlighet att efter godkända ansökningar genomföra projekt i två steg där första utgångspunkten har varit att en betalande kund för den nya produkten har tydliggjorts. Detta har också varit ett slutmål i den förberedande fasen Förstudie affärsutveckling(steg1). Den andra etappen d.v.s. fördjupningsdelen har genomförts som ett FoU projekt alternativt fördjupad förstudie eller teknik verifiering. Slutleveransen består av godkänd prototyp/demonstrator och slutrapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.