Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idésluss för ökad innovationsförmåga i Stockholms stad

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STADSLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet handlade om att stödja, stimulera och inspirera till arbete med innovationer. Att främja en kultur som uppmuntrar till att tänka nytt och sprida goda exempel. Målet var en långsiktig strukturell förändring. Genom projektet höjdes medvetandegraden i staden kring innovation. Deltagande piloter och projekt arbetade med innovativa verktyg och metoder för att lösa sina utmaningar. Kommunikation och dialog om vikten av innovation fördes parallellt i olika forum och nätverk.

Långsiktiga effekter som förväntas

Verktyg och metoder för att arbeta innovativt är testade. Utgångspunkten i allt arbete var dem vi är till för och arbetet kopplade jämställdhet till idéer och utmaningar. Genom att testa utmanande och kreativa övningar stimulerades medarbetare och chefer att tänka nytt. Representanter från förvaltningar och verksamheter bjöds in till att arbeta med idéutbyten. Lärdomarna från projektet tas tillvara i stadens fortsatta innovationsarbete med medvetenheten att allt förändringsarbete tar tid.

Upplägg och genomförande

Idéslussen fokuserade på idéer och utmaningar från medarbetare i staden. Medarbetare och chefer fick stöd med metoder och verktyg för att kunna arbeta med innovationer och utvecklingsfrågor för att på detta sätt skapa största möjliga nytta för dem vi är till för. I piloter och projekt utbildades medarbetare och chefer för att främja en tillåtande kultur som stimulerat till nytänkande och lärande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2020

Diarienummer 2016-04017

Statistik för sidan