Idésluss för ökad innovationsförmåga i Stockholms stad

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STADSLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

En idésluss för innovationer ska byggas upp och etableras i Stockholms stad i syfte att bidra till en än mer innovativ kultur och utvecklingsorienterad organisation. Målet år 1 är att kartlägga behov, kommunicera och förankra idén i organisationen samt påbörja etablering av en idésluss. Utbildning och information om innovation och idéslussen är en viktig del. Idéslussen ska vara en centralt placerad funktion i organisationen och en plats som möjliggör för medarbetarna att på ett enkelt sätt föra en dialog och få stöd kring idéer och förslag. Även en digital plattform ska utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Idéslussen fokuserar initialt på idéer från medarbetare i staden. Medarbetare och chefer ska därmed få stöd och verktyg för att kunna arbeta med innovationer och utvecklingsfrågor vilket ger en bättre service, effektivare organisation och mer engagerade medarbete. Processer, projekt och plattformar samordnas och utvecklas för att främja en tillåtande kultur som stimulerar nytänkande och att lära av varandra. Detta kan vid behov ske i samverkan med leverantörer, akademin eller andra aktörer. Idéslussen ska bidra till ökad jämställdhet i staden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets styrgrupp leds av stadsdirektör. Innovationsdirektör leder arbetet nära ansvariga för stadens kvalitetssystem och digitaliseringsarbete. Projektstöd kommer att rekryteras. Dessa ingår i en projektgrupp med ytterligare nyckelpersoner. Initialt görs en kartläggning av behov och samverkansmöjligheter. Verktyg för nätverk, coacher, idéhantering och testmiljöer prövas. Kommunikations- och utbildningsinsatser om innovationer/idéslussen genomförs. Idésluss etableras först i pilotförvaltningar för att gradvis byggas ut för att på sikt omfatta hela staden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04017

Statistik för sidan